Fællesmøde

Fællesmødet er Rumlepottens øverste besluttende myndighed og afholdes en gang hver måned i spisestuen.
På fællesmøderne behandles alle spørgsmål, som beboerne ønsker behandlet. Den eneste betingelse er, at punktet er skrevet på dagsordenen, der hænger på opslagstavlen, senest 2 dage før mødet. Økonomiske spørgsmål skal dog, hvis de ønskes besluttet, udsendes eller opslåes skriftligt mindst en uge før mødet, når beløbet er over kr. 500.


Forretningsorden for fællesmøder

Afstemningsprocedure

1. Stemmeret
1.1 Stemmeret har alle Rumlepottens beboere, disses ægtefæller og sidestillede personer (= samlevere).
1.2 Alle stemmeberettigede personer har hver én stemme.
2. Forslag.
2.1 Enkeltstående forslag vedtages ved simpelt flertal.
2.2 Ved 2 alternativer til et forslag, stemmes der først om det ene alternativ. Hvis dette alternativ opnår over 50% flertal, er alternativet vedtaget. Hvis alternativet ikke opnår over 50% flertal, stemmes der om det andet alternativ. Hvis det andet alternativ heller ikke opnår over 50% flertal, er forslaget forkastet.
2.3 Ved 3 eller flere alternativer til et forslag, skal disse gennemarbejdes i et udvalg. Herefter annonceres alternativerne skriftligt via opslagstavlen senest en uge før fællesmødet, hvor de kommer til afstemning. Der stemmes om hver enkelt alternativ efter hinanden. Hvis ingen af alternativerne opnår over 50% flertal, er forslaget forkastet.
3. Skriftlig afstemning
3.1 Hvorvidt der skal forelægge skriftlig afstemning, afgøres til mødet ved en individuel vurdering.
4. Fuldmagt.
4.1 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
5. Urafstemning.
5.1 Forslag kan sendes til urafstemning, hvis min. 25% af de fremmødte ønsker dette.
6. Varsling af fællesmøder.
6.1 Ændringer af planlagt dato for fællesmøde skal varsles med min. 14 dage.
6.2 Indkaldelse til ekstraordinært fællesmøde skal varsles med min. 7 dage.
7. Dagsorden og referat.
7.1 Dagsorden skal tilstræbes at være beboerne i hænde senest 2 dage før fællesmødet.
7.2 Referat skal være beboerne i hænde senest 14 dage efter fællesmødet.